# بیان__بیان_مجازی_بیان_و_معای_دکتر_شمیسا__استعاره